Právnická osoba


Právnická osoba môže mať aj formu organizácie. Napríklad akciovej spoločnosti. Ale takisto aj jednotlivca, ktorý sa zapíše do podnikového registra. Vstpuje tak do hospodárkych a právnych vzťahov a berie za svoju funkciu a činnosť zodpovednosť. Na zriadenie spoločnosti alebo súkromného podnikania je potrebná písomná zmluva a základná listina. Týmto podpisom a listinou sa dáva najavo, že spoločnosti alebo súkromníkovi vznikla spôsobilosť právnickej osoby, ktorá môže byť obmedzená jedine zákonom.
zékony
Právnické osoby, ktoré sa zapisujú do registra, môžu nadobudnúť práva a povinnosti až odo dňa, kedy sa podpíšu alebo určia oficiálne meno zakladajúcej spoločnosti. Už sa stali prípady, kedy spoločnosť pri zápise zvolila, zrejme nechtiac, názov, akým disponuje už aktívna spoločnosť. Potom prichádza žaloba zo strany aktívnej spoločnosti. Pri vzniku právnickej osoby sa musí udať i konkrétne miesto, v ktorom budeme činnosť vykonávať.
paragraf
Sídloprávnickej osoby musí byť určené pri jej vzniku. Právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí  sú na to oprávnení zmluvou o zriadení  právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom, teda štátne orgány. Za právnickú osobu môžu právne úkony robiť aj iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ to je určené vo vnútroných predpisoch právnickej osoby, alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé. Právnicka osoba sa zrušuje dohodou alebo uplynutím doby, na ktorú bola zriadená. Alebo splnením svojho účelu.
lidé a zákon
Právnická osoba zapísaná v obchodnom registry alebo inom zákonom určenom registri zaniká dňom vymazania z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony nestanovia inak.  Pred jej zánikom sa vyžaduje jej likvidácia, ak celé jej imanie nenadobúda právny nástupca alebo ak osobitný zákon neustanoví niečo iné.
•        Organizáciu a účel právnickej osoby stanovuje štatút.